Ochrana osobných údajov

HUMENSKÁ ZBERATEĽSKÁ SPOLOČNOSŤ občianske združenie so sídlom Mierová ul. č. 70, Humenné, IČO 42 341 442, (ďalej len „prevádzkovateľ“) vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh za účelom vykonávania činnosti podľa svojich stanov.

V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými, alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov :

1. Okruh dotknutých osôb
– členovia a nečlenovia (tzv. sympatizanti)

2. Účel spracúvania osobných údajov
– vykonávanie činnosti v súlade s cieľmi jeho činnosti uvedenými v Stanovách zo dňa 25.10.2012 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
– v prípade členov OZ : zmluvný vzťah medzi členom a občianskym združením ktorý vzniká na základe žiadosti dotknutej osoby o prijatie za člena OZ
– v prípade nečlenov (tzv. sympatizantov) : súhlas dotknutej osoby

4. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám, prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).

5. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov
Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania; po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie sa budú po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú zlikvidované.

6. Vyhlásenie prevádzkovateľa
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nebude využívať na iný účel ako je uvedené v bode 2., spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 4. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované.

7. Práva dotknutých osôb
Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1. až 6. majú dotknuté osoby právo: – požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
– na opravu nesprávnych údajov,
– na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– na výmaz osobných údajov,
– podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.